Нормативна документація


Назва Завантаження
Наказ президента України Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти України Завантажити
Антикорупційна програма КрНУ  Завантажити

Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах

Завантажити

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Завантажити

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Завантажити
Кодекс якості освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Завантажити
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року Завантажити

Закон України про освіту

Завантажити
Рукопис авторський основні вимоги щодо оформлення СТ–КНУ–3.01–2011 Завантажити

Норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної роботи

Завантажити
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Завантажити
Статут КрНУ Завантажити
Памятка «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ»

Завантажити

Порядок формування рейтингу успішності студентів КрНУ Завантажити
Правила внутрішнього розпорядку

Завантажити

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Завантажити

Додатки до стратегічної програми розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на період до 2021 року Завантажити
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Завантажити
Положення про ректорат КрНУ Завантажити
Колективний договір Завантажити
Положення про Товариство студентів, аспірантів і молодих учених Завантажити
Кодекс академічної етики КрНУ Завантажити
Положення про розроблення, затвердження та моніторинг освітніх програм Завантажити
Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів Завантажити
Про затвердження Порядку формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти Завантажити
Порядок заповнення навчального плану Завантажити
Порядок обліку, зберігання та виділення до знищення контрольних, розрахунково-графічних робіт і курсових проектів (робіт) Завантажити
Порядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів Завантажити
Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій) Завантажити
Організація заочної форми навчання в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського Завантажити
Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського Завантажити
Аудиторний фонд Завантажити
Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і проведення атестаційних іспитів під час карантину Завантажити
Порядок організації освітнього процесу для студентів освітнього ступеня "бакалавр", які прийняті на навчання за скороченим терміном підготовки Завантажити