Архітектура будівель і споруд

Метою викладання дисципліни «Архітектура будівель і споруд» є: професійна підготовка студентів і формування знань про архітектуру сучасних цивільних та виробничих будівель і споруд різного функціонального призначення.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

   - основи архітектурного проектування;

   - об’ємно-планувальні вирішення;

   - сучасні типи конструкцій;

   - тенденції розвитку архітектури і архітектурно-конструктивних рішень цивільних будівель і споруд;

   - нормативні вимоги до проектування будівель та споруд;

   - фізико-технічні і технологічні основи проектування будівель;

   - основи будівельної теплотехніки,  звукоізоляції.

вміти:

   -  користуватися нормативною та довідковою літературою;

   - використовувати певні конструкційні вирішення при розробленні робочої проектної документації;

   -  відтворювати засвоєний матеріал та розробляти архітектурно-будівельні креслення жилових, громадських і промислових будівель;

    -  запроектувати об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель відповідно до вимог функціонально-технологічних процесів, довговічності, пожежної безпеки, будівельної фізики, евакуації та інш.;

    -    виконувати теплотехнічні розрахунки зовнішніх огороджувальних конструкцій та розрахунки технічних характеристик будівель.

Загальна кількість годин – 270 (7,5 кредитів ЄКТС), 2 семестри.

Види робіт – лекції, практичні заняття, курсовий проект.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   - контроль відвідування та роботи на лекції – 10

   -  контроль виконання практичних завдань – 20

   -  поточний контроль (М1, М2) – 50

   -  підсумковий тест (іспит) – 20

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.