Будівельна механіка

Мета: підготовка бакалавра до самостійного, вдумливого, ініціативного вирішення задач з розрахунку інженерних конструкцій будівель на міцність і жорсткість при статичному і динамічному навантаженні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

-  кінематичний аналіз і розрахунок стержневих систем;

-  теорію переміщень і основні енергетичні теореми;

-  розрахунок плоских стержневих систем методом скінченних елементів.

   вміти:

           -  виконувати кінематичний аналіз плоских і просторових стержневих систем;

           -  проводити розрахунок статично-визначуваних систем на нерухомі навантаження;

          -   виконувати статичні розрахунки плоских та просторових стержневих систем;

          -   обчислювати переміщення елементів конструкцій;

          -   складати дискретну модель розрахункової схеми;

          -   складати матриці жорсткості стержневих скінчених елементів;

          -   визначати вузлові характеристики дискретної моделі;

          -   складати рівняння рівноваги вузлів і матрицю жорсткості дискретної моделі;

          -   визначати зусилля у стержнях.

Кількість годин /кредитів – 108/3.

Види робіт з дисципліни – лекції, практичні заняття.

Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Разом

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Лекції

4

3

3

10

20

100

Практ. заняття

10

10

10

30

Інд. завдання: РГР

40

40

Усього

 

 

 

80

Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.