Будівельна механіка (спецкурс)

Мета: підготовка бакалавра до самостійного, вдумливого, ініціативного вирішення задач з розрахунку інженерних конструкцій будівель на міцність і жорсткість при статичному і динамічному навантаженні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

-  методи розрахунку статично невизначних систем;

-  метод ліній впливу;

-  загальні рівняння будівельної механіки;

-  методи розрахунку стержневих систем на стійкість;

   вміти:

-  аналізувати напружено-деформований стан статично-невизначуваних стержневих систем;

-  розраховувати стержневі системи на стійкість;

-  розраховувати плоскі стержневі системи на вільні та змушені коливання;

-  розраховувати статично-визначувані ферми, балки, арки і рами на рухомі навантаження.

Кількість годин /кредитів – 216/6.

Види робіт з дисципліни – лекції, практичні заняття.

Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Разом

Підсумковий тест (залік)

Сума

Лекції

4

3

3

10

0

100

Практ. заняття

10

10

10

30

Інд. завдання: РГР

60

60

Усього

 

 

 

100

Вид занять

Змістовий модуль №4

Змістовий модуль №5

Змістовий модуль №6

Разом

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Лекції

4

3

3

10

20

100

Практ. заняття

10

10

10

30

Інд. завдання: РГР

40

40

Усього

 

 

 

80

Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.