Будівельна техніка

Мета і задачі вивчення дисципліни «Будівельна техніка» полягають у формуванні у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та обладнання, їх використанням в галузі; розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов експлуатації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-   основні деталі машин і механізми;

-   транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини;

-   вантажопідйомні машини та машини для земляних робіт;

-   машини для бетонних та залізобетонних виробів;

-   будівельний інструмент;

-   автоматизацію та експлуатацію будівельних машин;

 

вміти:

-   керуючись нормативними матеріалами, враховуючи проект організації будівництва, забезпечувати комплектування будівельного майданчику будівельною технікою: машинами, механізмами, пристроями, механізованим інструментом тощо;

-   оцінювати основні техніко-економічні показники.

Загальна кількість годин –120 (3,33 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

   -    виконання лабораторних робіт – 20 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (реферат, модульні контрольні роботи) – 70 балів.

Викладач – ст. викл., к.т.н. Помазан М.В.