Будівельні конструкції

Мета: формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі проектування, конструювання та розрахунку будівельних конструкцій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

 • матеріали для металевих будівельних конструкцій;
 • матеріали для залізобетонних і кам’яних конструкцій;
 • основні положення розрахунку будівельних конструкцій та основ методом граничних станів;
 • граничні стани і розрахунок елементів металевих конструкцій;
 • з’єднання в будівельних конструкціях;
 • методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій;
 • основи механіки ґрунтів;
 • фундаменти неглибокого закладання.

   вміти:

 • виконувати класифікацію конструктивної схеми об’єкта будівництва;
 • визначити діючі навантаження на будівельні конструкції та обчислювати розрахункові зусилля;
 • визначати на підставі довідкових даних фізико-механічні властивості будівельних матеріалів;
 • виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструктивних елементів;
 • розраховувати болтові та зварні з’єднання будівельних конструкцій;
 • визначати прості типи фундаментів та виконувати їх розрахунки для нескладних геологічних умов.

   Кількість годин /кредитів – 540/18.

   Види робіт з дисципліни – лекції, лабораторні роботи, практичні заняття.

                                                                  Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Разом

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Т1

Т2

 

Т3

Т4

Т5

 

Лекції

2

2

 

2

2

2

10

0

100

Лаб.

роботи

3

3

 

3

3

3

15

Практ. заняття

3

3

 

3

3

3

15

Інд. завдання: КП

30

30

60

Усього

46

54

100

   Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.