Державний контроль за використанням земель

Мета на основі викладення основних теоретичних і практичних положень ознайомити студентів із загальними поняттями про роль державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядком ведення контролю. Ознайомити студентів із принципами, структурою державного контролю, методами і заходами із охорони земель, мати поняття про розмежування повноважень суб’єктів щодо здійснення державного контролю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

   знати: теоретичні основи ведення державного контролю за використанням земель; нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення контролю та охороною земель; вимоги на забезпечення   раціонального  використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля;

   вміти: використовувати види державного контролю за використанням та охороною земель; визначати правові засади державного контролю; розподіляти повноваження для об’єктів і суб’єктів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель; виділяти стадії здійснення державного контролю.

   Загальна кількість годин –  6 кредитів ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Практичні заняття

7

8

7

8

30

Поточний

контроль:

1) модульні контролі

№ 1 і № 2

30

30

60

Усього

 

100

   Викладач – к.б.н. Гальченко Н.П.