Економіка будівництва

Мета навчальної дисципліни полягає у  формуванні системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності галузі з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  -   закономірності функціонування будівельної галузі і її суб’єктів;

  -   склад, класифікацію і структуру основних фондів будівельних організацій;

  -   економічні складові та засади організації праці в будівництві;

  -   принципи ціноутворення на будівельну продукцію;

  -   порядок складання кошторисно-інвесторської документації;

вміти:

  -   визначати показники ефективності діяльності будівельних підприємств, будівельної галузі;

  -   визначати ціну будівельної продукції;

  -   визначати основні техніко-екномічні показники будівельних проектів;

  -   складати кошторис на будівельні роботи.          

Загальний обсяг дисципліни – 72 год., аудиторних – 24 год.

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів в рамках дисципліни:

   - лекції – 10 балів;

   - практ. заняття – 30 балів;

   - письмові модулі – 40 балів;

   - іспит – 20 балів.

Викладач – доц., к.т.н. Клюка О.М.