Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт

Метою є формування у студентів знань з теорії та практики сучасних методів топографо-геодезичних робіт при розв'язанні завдань землеустрою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- роль планово-картографічного матеріалу як базової основи землевпорядних та земельно-кадастрових робіт;

- методи створення геодезичного знімального обґрунтування для землевпорядних вишукувань та перенесення проекту в натуру;

- методи виділення в проектах землеустрою ділянок заданої площі;

- розрахунок точності визначення площ;

- методи підготовки розмічувального креслення;

- способи перенесення меж земельних ділянок на місцевості;

- розрахунок очікуваних помилок перенесення на місцевості поворотних точок меж земельної ділянки.

вміти:

- запроектувати знімальне обґрунтування та розрахувати його точність;

- запроектувати ділянку заданої площі різними способами;

- обчислювати середні квадратичні помилки визначення площ ділянок;

- визначити розмічувальні дані для перенесення земельної ділянки на місцевість та складати розмічувальне креслення;

- розрахувати очікувану точність побудови на місцевості проектних точок.

Кількість годин / кредитів: 81 година / 2,7 кредитів ECTS.

Види робіт з дисципліни: лекції, лабораторні, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Розподіл балів за видами робіт

Вид занять

Сума

Лекції

10

Лабораторні роботи

20

Поточний контроль:

розрахунково-графічна робота

модульна контрольна робота №1

модульна контрольна робота №2

 

20

15

15

Підсумковий тест (екзамен)

20

Усього

100

 

Викладач – асистент Міхно П.Б.