Гідрогеологія

Метою вивчення дисципліни “Гідрогеологія” є формування знань про: основні положення гідрогеології та інженерної геології, види води в земній корі, загальну характеристику підземних вод, класифікацію та характеристику підземних вод за умовами формування та розповсюдження, гідрогеологічні та інженерно-геологічні вишукування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-   фізичні властивості, хімічний склад і походження підземних вод;

-    класифікацію, особливості режиму та динаміки підземних вод;

-    інженерно-геологічні властивості гірських порід;

-    основні методи гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань;

вміти:

-    визначати лабораторним способом фізичні та водні властивості гірських порід;

-    будувати карти дзеркальної поверхні підземних вод і гідрогеологічні розрізи;

-    розраховувати можливі пониження рівня підземних вод;

-    аналізувати результати гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань.

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -     відвідування та робота на лекції – 10 балів;

   -     виконання практичних занять – 15 балів;

   -     виконання лабораторних робіт – 15 балів;

   -     поточний та підсумковий контроль (реферат, опитування, модульні контрольні роботи) – 60 балів.

Викладач – ст. викл., к.т.н. Помазан М.В.