Гідрологія та гідрометрія

Мета: сформувати у студентів знання з питань сучасної гідрології та гідрометрії; визначення розрахункових гідрологічних характеристик; організації та проведення спостережень на водних об’єктах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-  основні закономірності формування річного стоку, живлення та водного режиму річок, озер і боліт;

-  основні методи гідрометричних спостережень на річках і водоймах та їх обробки;

вміти:

-  на основі наявної гідрологічної інформації та нормативних документів за допомогою відповідних методик визначати основні розрахункові гідрологічні характеристики;

-  складати програму вишукувальних робіт і організувати проведення гідрометричних та водно-балансових спостережень на водних об’єктах.

Загальна кількість годин – 54 (1,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -    виконання практичних робіт – 30 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (реферат, модульні контрольні роботи) – 60 балів.

Викладач – ст. викл., к.т.н. Помазан М.В.