ГІС-аналіз даних дистанційного зондування

Метою викладання навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних положень геоінформаційного аналізу та моделювання і оволодіння практичними навичками інструментів просторового аналізу для вирішення завдань моніторингу земель.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати: 

      – знати мету і задачі моніторингових досліджень;

      – знати основні методи, які застосовуються для вирішення задач дослідження;

      - знати технології збору інформації за матеріалами аерокосмічних знімань;

      -знати можливості спеціалізованих програмних продуктів та інструментів ГІС;

      -знати функціональні можливості MapInfo.

   вміти:

      -самостійно працювати з сучасною науковою та технічною літературою у галузі моніторингу земель;

      -здійснювати збір та аналіз геопросторової інформації;

      -використовувати сучасні програмні засоби обробки даних для отримання результатів, необхідних для прийняття рішень щодо раціонального використання земель;

      -здійснювати картографічне моделювання;

      -використовувати геоінформаційний аналіз з метою техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земельних ресурсів.

Загальна кількість годин – 120 (4,0 кредитів ЄКТС).

Види робіт з дисципліни: лекції, лабораторні роботи.

Розподіл оцінок в рамках дисципліни

Вид робіт

Максимальний бал

Лекції (відвідування, конспект, робота на лекції)

10

Поточний та підсумковий контроль

30

Робота на лабораторних заняттях

40

Екзамен

20

 

100

Викладач – к.т.н., доц. Шелковська І.М.