ГІС-моніторинг територій

Метою викладання навчальної дисципліни “ГІС-моніторинг територій” є засвоєння теоретичних положень геоінформаційного аналізу та моделювання і оволодіння практичними навичками інструментів просторового аналізу для вирішення завдань моніторингу земель.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати:

      – знати мету і задачі моніторингових досліджень;

      – знати основні методи, які застосовуються для вирішення задач дослідження;

      – знати технології збору інформації за матеріалами аерокосмічних знімань;

      – знати можливості спеціалізованих програмних продуктів та інструментів ГІС;

      – знати функціональні можливості MapInfo.

вміти:

      – самостійно працювати з сучасною науковою та технічною літературою у галузі моніторингу земель;

      – здійснювати збір та аналіз геопросторової інформації;

      – використовувати сучасні програмні засоби обробки даних для отримання результатів, необхідних для прийняття рішень щодо раціонального використання земель;

      – здійснювати картографічне моделювання;

      – використовувати геоінформаційний аналіз з метою техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земельних ресурсів.

Загальна кількість годин – 120 (4,0 кредитів ЄКТС).

Види робіт з дисципліни: лекції, лабораторні роботи.

Розподіл оцінок в рамках дисципліни

Вид робіт

Максимальний бал

Лекції (відвідування, конспект, робота на лекції)

10

Поточний та підсумковий контроль

30

Робота на лабораторних заняттях

40

Екзамен

20

 

100

Викладач – к.т.н., доц. Шелковська І.М.