ГІС в кадастрових системах

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання ГІС при створенні та експлуатації кадастрових систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати: базові поняття об'єктно-орієнтованого аналізу; основні вимоги щодо організації процесу об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; базові поняття уніфікованої мови моделювання UML; принципи побудови моделей розв'язання просторових завдань; основні поняття просторового аналізу даних та моделювання; рекомендовані OGIS розширення SQL для просторових запитів; основні поняття та складові інфраструктури геопросторових даних; основні положення формування української інфраструктури геопросторових даних; структуру інформаційної моделі ресурсів територіальної системи, комплексної моделі геопросторових об’єктів та моделі типових реєстрів кадастрових даних; структуру автоматизованої інформаційної кадастрової системи та розподіленої кадастрової ГІС; основні положення побудови автоматизованої системи державного земельного кадастру України та ГІС-технології кадастрового зонування;

   вміти: працювати з базовим набором команд ГІС; будувати каталог, досліджувати й додавати на карту географічні дані, управляти файлами в ГІС; досліджувати географічні дані, працювати з географічними об'єктами, таблицями й елементами карти в ГІС; виконувати ГІС-проект.

Загальна кількість годин – 195 (6,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     виконання лабораторних робіт – 20 балів;

  -      поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 50 балів;

  -      підсумковий екзамен – 20 балів.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи:

   -     виконання курсової роботи (наповнюваність змісту, якість оформлення, своєчасність виконання, творчий підхід) – 60 балів;

  -      захист роботи – 40 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І