Інформаційні технології досліджень у землеустрої

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання сучасних інформаційних технологій як інструмента для вирішення завдань наукових досліджень у галузі землеустрою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати: базові поняття інформаційних технологій; основні положення організації наукових досліджень; принципи організації баз даних джерел наукового дослідження; принципи дії й структурну організацію комп'ютерних мереж; принципи організації мережевих інформаційних систем; основні принципи пошуку, аналізу та інтерпретації інформації; основні поняття статистичного аналізу; призначення й особливості функціонування програмного забезпечення для статистичного аналізу; вимоги до оформлення наукової звітності за допомогою сучасних програмних засобів.

   вміти: складати проект наукового дослідження; розпізнавати моделі баз даних; проектувати, створювати та використовувати бази даних джерел наукового дослідження; здійснювати пошук потрібної для дослідження інформації в Internet, використовуючи пошукові машини; виконувати статистичний аналіз; працювати з електронними перекладачами; здійснювати підготовку наукової звітності за допомогою поширених програмних продуктів.

Загальна кількість годин – 105 (3,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     виконання лабораторних робіт – 20 балів;

  -      поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 50 балів;

  -      підсумковий екзамен – 20 балів.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи:

   -     виконання курсової роботи (наповнюваність змісту, якість оформлення, своєчасність виконання, творчий підхід) – 60 балів;

  -      захист роботи – 40 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І