Інженерна геодезія

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань з теорії та практики сучасних методів топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних робіт.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: теоретичні та практичні основи сучасних методів геодезичних робіт при виконанні топографічних зйомок та інженерно-геодезичних робіт; методи кутових, лінійних і висотних вимірювань; сучасні геодезичні прилади та методику їх застосування в інженерно-геодезичному виробництві; основні принципи математичної обробки геодезичних вимірів; склад, технологію і точність інженерно-геодезичних робіт, які забезпечують будівництво й експлуатацію споруд;

вміти: виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання сучасними геодезичними приладами; складати та оформляти топографічний план; використовувати топографо-геодезичні матеріали для отримання вихідних даних проекту будівництва; виконувати математичну обробку результатів геодезичних вимірювань; виконувати типові детальні розмічування для окремих будівельних операцій та виконавчі знімання результатів будівельно-монтажних робіт.                                                

Загальна кількість годин – 180 (6 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    робота на практичних і лабораторних заняттях – 20 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 60 балів;

   -    підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – доцент, к.геол.н. Лашко С.П.