Інженерна геологія і основи механіки грунтів

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів із геологічною будовою Землі (перш за все, з особливостями земної кори, гірськими породами, методами геології, особливостями інженерно-геологічних властивостей гірських порід) та з основами механіки грунтів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні закономірності будови Землі, рельєфоутворюючу роль геологічних процесів; головні породоутворюючі мінерали та гірські породи і їх вплив на формування грунтів; інженерно-геологічні властивості грунтів;

вміти: визначати фізико-механічні властивості грунтів і придатність інженерно-геологічних умов для будівництва; прогнозувати окремі динамічні процеси на схилах або поблизу водойм.

Загальна кількість годин – 90 (3 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    робота на лабораторних заняттях – 20 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 80 балів.

Викладач – доцент, к.геол.н. Лашко С.П.