Інженерна гідравліка

Мета: вивчення гідравлічних законів руху рідини, їх застосування у практиці водопостачання та водовідведення; підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням технічних питань у галузі водопостачання, водовідведення та очистки води.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-  основні закони гідравліки;

-  використання цих законів в розрахунках та при вирішенні практичних задач;

-  класифікацію водозливів;

-  закони рівномірного і нерівномірного руху рідини у відкритих руслах;

-  форми сполучення б’єфів;

-  закони руху ґрунтових вод.

вміти:

-  скласти схему рішення задачі;

-  знайти потрібні формули;

-  користуватись довідковою літературою і використовувати емпіричні формули;

-  керуючись необхідними методиками, порівнювати втрати напору по довжині та місцеві втрати напору, співставляти їх величини;

-  керуючись необхідними методиками, виконувати гідравлічний розрахунок будь-якого трубопроводу;

-  продемонструвати здатність засвоєння нових знань, роботи з літературними джерелами та використовувати прогресивні технології.

Загальна кількість годин –108 (3 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

   -    виконання практичних робіт – 30 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (опитування, модульні контрольні роботи) – 60 балів.

Викладач – ст. викл., к.т.н. Помазан М.В.