Інженерне обладнання територій

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студента знань про особливості і обмеження територіального розміщення елементів систем інженерного обладнання територій.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  принципові схеми систем інженерного обладнання територій;

-  призначення елементів систем;

-  технологічні характеристики  елементів систем;

-  принципи розрахунків елементів систем;

-  землевпорядні вимоги до систем.

вміти:

-  розрахувати розміри участків для розміщення систем;

-  встановити землевпорядні обмеження розміщення систем;

-  формулювати та виконувати завдання на землевпорядні вишукування інженерно обладнаних територій населених пунктів;

-  здійснювати землевпорядне проектування інженерно обладнаних територій.

На вивчення дисципліни відводиться 135  годин (4,5кредитів ECTS).

Види робіт: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та виконання фахового курсового проекту.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Зм.мод. №1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

 

Лекції

4

4

2

2

2

2

16

П З

21

21

 

 

 

 

42

Л Р

21

21

 

 

 

 

42

Усього

46

46

2

2

2

2

100

Лектор – ст. викладач Василенко М.Г.