Історія

За наказом ректора проф. Маслова В.Є. № 97-1 від 21 травня 2001р. з 01 вересня 2001р. у Кременчуцькому державному політехнічному інституті була створена кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру. Створенню кафедри передувала велика підготовча робота по відкриттю у 1997 році на кафедрі технічної механіки машинобудівного факультету Кременчуцького державного політехнічного інституту спеціальності 7.070905 "Кадастр". Тоді за вказаною спеціальністю був здійснений перший прийом студентів (22 особи) на денну форму навчання, а у 1998 році було прийнято 42 студенти на денну форму навчання і 34 - на заочну. У 2001 році спеціальність "Кадастр" була змінена на спеціальність 7.070904 "Землевпорядкування та кадастр". 

Завдяки клопіткій роботі декана факультету докт. техн. наук, проф. Воробйова В.В. та завідуючого кафедрою технічної механіки докт. техн. наук, проф. Коміра В.М. були вирішені кадрові питання по забезпеченню нової спеціальності висококваліфікованими фахівцями; створена лабораторно-технічна база; здійснені заходи щодо забезпечення нової спеціальності навчально-методичною документацією; вирішені соціальні питання забезпечення житлом запрошених фахівців; здійснений перший випуск бакалаврів за напрямком 7.0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування". Значний вклад на цьому етапі вніс докт. техн. наук, проф. Хохлов Г.П. Ним були розроблені: стратегія розвитку майбутньої кафедри, навчальні плани для освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст", обґрунтування щодо оснащення лабораторії та облаштування службових приміщень кафедри.

Проф. Хохлов Г.П. був першим завідувачем новоствореної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру (призначений з 15.05.01). Але у зв`язку з його раптовою смертю з 8 червня 2001р. завідувачем кафедри був призначений канд. техн. наук, проф. Жорняк М.С. 
За цей період кафедра пройшла нелегкий шлях становлення і розвитку, здійснила три випуски бакалаврів за напрямком "Геодезія, картографія та землевпорядкування" та два випуски спеціалістів за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".
У 2003 році завдяки зусиллям колективу кафедри та її завідуючого Жорняка М.С. спеціальність "Землевпорядкування та кадастр" пройшла акредитацію.
Кафедра відноситься до факультету природничих наук, який очолює професор, доктор технічних наук Шмандій Володимир Михайлдович.
У 2005 році завідувачем кафедри призначено професора, доктора технічних наук Артамонова Володимира Володимировича. Під його керівництвом у 2006 році кафедра акредитована за ІV рівнем акредитації (ОКР “магістр”). Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру реалізує багатоступеневу систему підготовки фахівців: – бакалаврів за напрямами:
6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»;
6.060101 – «Будівництво»; 
– спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». На кафедрі ведеться підготовка за формами навчання: денна, заочна, скорочена та екстернатура. Кафедра також виконує госпдоговірну науково-дослідну роботу за напрямками, що відповідають специфіці роботи кафедри. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівців визначає професійне призначення спеціалістів, магістроів, а також освітньо-кваліфікаційні вимоги до них.
Бакалавр геодезії, картографії та землевпорядкування повинен показати вміння:
- розуміти основні науково-технічні проблеми і перспективи розвитку геодезичної науки і сучасні технологічні процеси геодезичного виробництва та науково-технічні засоби для їх реалізації в практиці; 
- володіти сучасними комп’ютерними та геоінформаційними технологіями, вміти працювати з відповідними програмними комплексами;
- знати сутність заходів землевпорядкування та земельно-кадастрового процесу, концепцію земельної ділянки як об’єкту просторової визначеності й правових відносин, докладно знати методику грошової оцінки земель.
Інженер-землевпорядник додатково повинен засвоїти дисципліни підготовки спеціаліста і вміти вільно застосовувати на практиці знання з земельного кадастру, цифрового картографування, моніторингу земель та прогнозування використання земельних ресурсів.
Магістр із землевпорядкування та кадастру повинен вміти:
- проводити бібліографічний пошук із використанням сучасних інформаційних технологій;
- формулювати мету дослідження;
- складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;
- вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячі із нових завдань конкретного дослідження;
- обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;
- подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами, із залученням сучасних засобів редагування і друку. 
Після закінчення навчання за напрямком «Геодезія, картографія та землеустрій можливо працевлаштування в любій державній установі або приватній компанії, виконуючи: розробку технічної документації (приватизація і переоформлення); розробку проектів по землеустрою у відведенні земельних ділянок у власність (зміна цільового призначення, оренда); узгодження проектної документації в інстанціях; оцінку нерухомого майна; збір просторових даних засобами супутникових і наземних вимірювань електронними приладами; створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань кадастру; виконання кадастрових зйомок; організація територіально-функціонального використання земель і планування землекористування, нерухомості; планування розвитку населених пунктів і їх зонування; здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.
Після закінчення навчання за напрямком «Будівництво» випускники стають фахівцями з питань будівництва та можуть виконувати роботу з архітектурним проектуванням на місцях; проектування і забудова міських територій, вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд; координація та управління міським дорожнім рухом; нагляд за станом вулично-дорожньої мережі; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління програмами розвитку міст; геодезичне забезпечення при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування.
Кількість викладачів кафедри: 17 осіб, з яких: докторів наук, професорів -2, канд. техн. наук, доцентів – 5; канд. геолог. наук., доцентів – 2, канд. біол. наук., доцентів – 2, старших викладачів – 2, асистентів – 5.