Кадастр природних ресурсів

Мета – це ознайомлення студентів зі значенням природних ресурсів у житті людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України, вивчення складових частин кадастрів природних ресурсів держави та методів їх обліку і оцінки з метою отримання достовірних і необхідних даних про їх правовий природний та господарський стан для організації раціонального використання та охорони, ознайомлення з основними законодавчими та нормативними документами, що регламентують функціонування кадастрів природних ресурсів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

   знати: теоретичні основи кадастру природних ресурсів; нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення кадастру природних ресурсів; методичні особливості ведення окремих кадастрів природних ресурсів; сучасні методи оцінки природних ресурсів;

   вміти: визначати основні категорії природних ресурсів; зображати територіальні закономірності природних ресурсів на планово-картографічній основі; користуватися звітними та статистичними матеріалами Укрдержгеокадастру України; виділяти розташування обмежень щодо використання земельних ділянок; визначати кадастровий номер земельної ділянки; читати кадастровий план земельної ділянки; виділяти та аналізувати основні характеристики водного, лісового та інших видів кадастрів; проводити природно-ресурсну регламентацію використання територій для встановлення екологічно обґрунтованих видів режимів її використання, лімітування і ліцензування природокористування. 

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Практичні заняття

10

5

5

10

30

Поточний

контроль:

1) модульні контролі

№ 1 і № 2

40

20

60

Усього

 

100

Викладач – к.б.н., доц. Гальченко Н.П.