Методологія кадастру нерухомості

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з питаннями законодавчого регулювання кадастру нерухомості та формування в них здатності аналітичного осмислення нормативно-правового забезпечення кадастрових систем.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати: законодавчі й нормативні акти з питань кадастру нерухомості; основні наукові публікації в галузі нормативно-правового забезпечення кадастрових систем; принципи реєстрації прав власності на нерухоме майно;

         вміти: самостійно опрацьовувати й аналізувати правовстановлювальні документи з питань кадастру нерухомості; орієнтуватись у вітчизняних і зарубіжних публікаціях стосовно реєстрації нерухомості; використовувати нормативно-правову документацію у практичній діяльності; організовувати і здійснювати процес реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Загальна кількість годин – 165 (5,5 кредитів ЄКТС).                     

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -  робота на практичних заняттях – 20 балів;

   -  поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 60 балів;

   -  підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – доцент, к.геол.н. Лашко С.П.