Методологія зонування земель

Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія зонування земель” є формування у фахівця наукового світогляду, здатність аналітично мислити; формування теоретичних знань і практичних навичок вирішення науково-прикладної задачі зонування земель в межах населених пунктів, як складової місцевих правил забудови та землевпорядної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  -   мету створення зонінгу населеного пункту;

  -   основні типи зон;

  -   види використання територій;

  -   склад та зміст зонінгу.

вміти:

   –   самостійно працювати з сучасною науковою та технічною літературою у галузі землеустрою та кадастру;

   –   вивчати методики містобудівного зонування з метою визначення територіальних зон  (підзон) та встановлювати їх межі;

   –   складати містобудівні регламенти використання функціональних зон в населених пунктах, які визначають використання земельних ділянок і встановлюють види переважного та супутнього використання, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів;

   –   використовувати сучасні програмні засоби обробки даних для отримання даних, необхідних для прийняття рішень щодо зонування земель в межах населених пунктів, як складової місцевих правил забудови та застосовувати їх в виготовленні землевпорядної документації.

Загальна кількість годин – 90 (3,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -   відвідування занять – 10

   -   виконання практичних задань – 30

   -   поточний контроль – 30

   -    виконання РГР – 30.

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.