Метрологія і стандартизація

Мета вивчення дисципліни – вивчення системи стандартизації України, загальної теорії вимірювань; принципів, методів і засобів вимірювань у геодезії та будівництві; методів оцінки точності вимірювань і забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

   знати: одиниці фізичних величин, системи фізичних величин; метрологічні характеристики вимірювань; еталони, зразкові засоби вимірювань; систему метрологічного забезпечення єдності вимірювань; основи стандартизації;

   уміти: виконувати вимірювання різними приладами; проводити контроль якості та випробування конструкцій і споруд руйнівними та неруйнівними методами; вимірювати лінійні та кутові переміщення і деформації конструкцій і споруд; виконувати аналіз та обробку результатів вимірювань методами теорії імовірності і математичної статистики; користуватися державними стандартами, нормами, правилами та іншими нормативними документами.

Загальна кількість годин – 90 (3 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     робота на практичних заняттях – 30 балів;

  -     поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 60 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І