Міський кадастр

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з питаннями регулювання земельних відносин в населених пунктах та порядком створення й функціонування міських інформаційно-кадастрових систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості різнопланового зонування населених пунктів, способи збору та обробки інформації щодо об’єктів нерухомості та земельних ділянок у межах населених пунктів;

вміти: використовувати кадастрові дані для зонування міських територій, користуватися нормативно-правовою базою містобудівного та земельного кадастрів для виконання практичних завдань у міського кадастру.

Загальна кількість годин – 126 (3,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, індивідуальне завдання, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     виконання лабораторних та практичних робіт – 20 балів;

  -     виконання індивідуальної контрольної роботи – 10 балів;

  -     поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 40 балів;

  -     підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – ст. викладач Козарь Л.М.