Містобудівельна оцінка міських територій

Метою викладання дисципліни “Містобудівельна оцінка міських територій ”  є вивчення природних та антропогенних умов для встановлення інженерної та містобудівної оцінки по ступеню їх придатності для будівництва, розробки карти містобудівельної та інженерно-планувальної оцінки по даним інженерних вишукувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати:

 • основні складові містобудівельних систем;
 • типології містобудівельних об’єктів;
 • функціональне зонування території міста;
 • планувальну структура міста;
 • основні завдання інженерної підготовки території під забудову;
 • методи і способи інженерної підготовка території під забудову населених пунктів.

   вміти:

 • виконувати оцінку міських територій по ступеню сприятливості для житлового, громадського та промислового будівництва;
 • користуватися матеріалами інженерних вишукувань та характеристиками природних умов для оцінки по ступеню сприятливості для житлового, громадського та промислового будівництва;
 • працювати з відповідними формами міського кадастру.

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсова робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

 • відвідування занять – 10
 • виконання практичних задань – 30
 • поточний контроль – 30
 • виконання лабораторних робіт – 30.

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.