Міждержавний землеустрій

Мета – це ознайомлення студентів з організацією ведення міждержавного землеустрою, структурою та порядком ведення у зарубіжних країнах, вивчення частин землеустрою та методів їх обліку і оцінки з метою отримання достовірних і необхідних даних про їх правовий природний стан для організації раціонального використання та охорони, ознайомлення з основними документами, що регламентують функціонування землеустрою/

   знати: теоретичні основи міждержавного землеустрою; нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення землеустрою; зарубіжні сучасні підходи до ведення міждержавного землеустрою; нові тенденції для адаптації земельного законодавства України до вимог європейського співтовариства;

  вміти: визначати основні напрями за якими проводять міждержавний землеустрій; використовувати зарубіжні підходи при проведенні землевпорядних робіт, проведенні робіт із межування земель; аналізувати оприлюднення земельно-кадастрових даних шляхом порівняння на Україні та за кордоном; досліджувати питання адаптації земельного законодавства та нормативно-правових актів України до європейських вимог. 

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Практичні заняття

6

6

6

6

6

30

Поточний

контроль:

1) модульні контролі

№ 1 і № 2

40

20

60

Усього

 

100

Викладач – к.б.н., доц. Гальченко Н.П.