Моніторинг та охорона земель

Метою викладання цього курсу є ознайомлення студентів з методикою різних видів вишукувань та обстежень для землевпорядного проектування і земельного кадастру.

У результаті вивчення навчальної дисципліни  студент повинен:

   знати: принципи для організації та проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних, ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних вишукувань,

   вміти: обґрунтовувати вибір масштабу топографічних знімань для складання проектів землеустрою на державному, регіональному і місцевому рівнях; проводити аналіз і корегування планово-картографічних і топографо-геодезичних матеріалів; використовувати матеріали ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних вишукувань для розробки рекомендацій сталого землекористування; використовувати агрохімічний паспорт земельної ділянки для якісної оцінки земель.

   Загальна кількість годин –  6,5 кредитів ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, розрахункова робота, самостійна робота.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

 

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,4

0,4

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,4

0,4

Практичні заняття

2,5

2,5

2,5

2,5

10

Лабораторні роботи

2,5

2,5

2,5

2,5

10

Розрахункова робота

 

10

Поточний

контроль:

1) модульні контролі

№ 1 і № 2

20

20

40

Підсумковий тест (екзамен)

20

Усього

100

   Викладач – к.б.н. Гальченко Н.П.