Муніціпальні ГІС

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних понять муніципального управління та муніципальних геоінформаційних систем і набуття практичних навичок роботи з сучасними програмними продуктами ГІС.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати: основні поняття муніципального управління; основні поняття муніципальних геоінформаційних систем; суть, зміст і склад цифрової моделі місцевості; засоби цифрового картографування місцевості; вимоги до цифрових карт;

   вміти: використовувати сучасні програмні продукти ГІС; підготувати основу та дані для ГІС різного призначення; складати ГІС різного призначення; виконувати аналіз у ГІС.

Загальна кількість годин – 165 (5,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -     відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     виконання лабораторних робіт – 20 балів;

  -     поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 50 балів;

  -     підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І