Насосні та повітродувні станції

Мета: формування у майбутніх фахівців знань і умінь з машинних методів перекачування рідини і газу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-  конструкції, принцип роботи і обслуговування основних типів повітродувних машин, насосів і-водопідйомників чистої і стічної води;

-  основи теорії відцентрових насосів;

-  закономірності сумісної роботи насосів і трубопроводів;

-  класифікацію насосних станцій систем водопостачання та водовідведення;

-  основи проектування насосних та повітродувних станцій;

-  схеми підземної та наземної частин насосних та повітродувних станцій;

-  закономірності сумісної роботи насосів і трубопроводів;

вміти:

-  у складі групи фахівців проектного відділу в умовах спеціально обладнаного робочого місця використовуючи результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку, діючі методики та нормативні документи, визначати висотне положення гідромеханічного обладнання;

-  за допомогою автоматизованого робочого місця, використовуючи нормативну і довідкову літературу, проводити добір гідравлічних і аеродинамічних машин; аналізувати їх функціонування в системі, враховуючи сумісну роботу машин та водоводів;

-  використовуючи типові проекти, паспорти виробів та іншу документацію користуватися каталогами інженерного обладнання і арматури вітчизняного та зарубіжного виробництва;

-  в умовах виробничої діяльності, керуючись відповідними інструкціями та правилами, за допомогою приладів, арматури, інструментів та інших пристроїв регулювати роботу гідравлічних і аеродинамічних машин та експлуатуватигідравлічні і аеродинамічні машини.

Загальна кількість годин – 162 (4,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -   відвідування та робота на лекції – 10 балів;

   -   виконання практичних робіт – 18 балів;

   -   поточний та підсумковий контроль (реферат, модульні контрольні роботи) – 52 балів;

   -   підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – ст. викл., к.т.н. Помазан М.В.