Навчальна робота

Планування, управління і контроль за навчально-виховним процесом, повнотою виконання робочих навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського здійснюються завідуючими кафедрами, деканатами, навчальним і методичним відділами під керівництвом ректорату.

Перед початком кожного навчального року за плановими показниками прийому студентів визначається обсяг всіх видів навчальної, методичної та організаційної роботи, який пізніше уточнюється за фактичними показниками прийому і передається на кафедри університету. На кафедрах всі види роботи розподіляються між викладачами. Всі види роботи кожного викладача фіксуються в індивідуальному плані роботи викладача і затверджуються на засіданнях кафедр. По закінченні навчального семестру в плани заносяться дані про фактичне виконання роботи викладачами. Також в кінці кожного семестру та навчального року визначаються загальні дані про виконану роботу на кожній кафедрі. Вся інформація збирається і перевіряється відділами університету й доводиться до відома ректорату.

Основними формами навчальної роботи є лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття, консультації, керівництво і приймання індивідуальних завдань, керівництво практикою, проведення тестового державного іспиту з геодезії, землевпорядкування та кадастру. Навчальна робота розподіляється між викладачами відповідно до вимог нормативних документів у галузі вищої освіти. Розрахунок обсягу навчальної роботи викладача здійснюється відповідно до норм часу, регламентованих наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" та наказом університету від 17.02.2003 р. № 25-1 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Лекції студентам напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» читаються професорами і доцентами університету, а також провідними науковцями інших ВНЗ, які мають значний досвід науково-педагогічної та практичної діяльності. Проведення лабораторних і практичних занять, семінарів та індивідуальних занять доручається професорам, доцентам і асистентам університету. Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється найбільш кваліфікованими викладачами, а їх захист проводиться комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі керівника курсового проекту (роботи).

Самостійна робота студентів виконується у бібліотеці університету, навчальних кабінетах і комп'ютерних класах кафедри, а також у домашніх умовах. При організації самостійної роботи передбачена можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача.

Практична підготовка студентів здійснюється у землевпорядних і наукових організаціях та на підприємствах Полтавської області й прилеглих регіонів сусідніх областей. Вона проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача випускової кафедри та спеціаліста підприємства (організації). Загальне керівництво практиками здійснює завідуючий кафедрою.

В організації навчального процесу університету застосовується як поточний, так і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять шляхом перевірки рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної програми та виконання конкретних завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються кафедрами, що відповідають за викладання дисципліни.

Підсумковий контроль у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського виконується у формі модульно-рейтингового оцінювання знань студентів. Він включає семестровий контроль і державну атестацію студента. Оцінювання результатів навчання студентів проводиться два рази на семестр після закінчення логічно завершеної частини лекційних, практичних, семінарських або лабораторних занять з певної навчальної дисципліни. Результати такого контролю враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Питання про проведення для окремих студентів семестрового контролю у формі передбачених навчальним планом екзаменів або заліків вирішуються викладачем індивідуально з урахуванням результатів модульного контролю та бажання студентів. Ці форми контролю проводяться усно чи письмово, за екзаменаційними білетами чи тестами.

Державна атестація студентів здійснюється єдиною для всіх форм навчання державною екзаменаційною комісією, яка організовується щорічно і діє протягом календарного року. Голова комісії призначається міністерством освіти і науки на пропозицію ректора з числа провідних спеціалістів землевпорядних організацій або вчених інших ВНЗ. Персональний склад членів державної комісії та графік її роботи затверджується ректором університету. У 2009/10 н.р. склад державної екзаменаційної комісії було затверджено наказом ректора університету №12-1 від 10.02.2010, а обов'язки голови виконував професор Лященко А.А., призначений наказом МОНУ № 4.4-20/388 від 08.02.2010 р. Розклад роботи державної комісії доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення тестового державного іспиту з геодезії, землевпорядкування та кадастру. Всі засідання державної комісії протоколюються, а протоколи зберігаються на кафедрі.

Виховна робота ведеться усім професорсько-викладацьким складом кафедри за такими напрямками, як виховання духовної культури особистості, культури мислення і культури розумової діяльності, формування соціальної активності та відповідальності особистості, мовної культури, формування потреби бути громадянином і патріотом України, родинно-сімейної свідомості, етики та інших доброчинностей, притаманних українському народові.

Основною формою виховної роботи є проведення кураторами двічі на місяць кураторської години в академічній групі. Під час кураторських годин аналізуються конкретні першочергові завдання, пов'язані з навчальним процесом і шляхи подолання проблем і недоліків, що виникають при їх виконанні. Також проводяться тематичні бесіди патріотичного, правового, екологічного, морально-етичного, соціально-громадського та художньо-естетичного спрямування. Контроль за виховною роботою здійснюється викладачем, відповідальним за виховну роботу на кафедрі, заступником декана факультету природничих наук з виховної роботи і проректором з виховної роботи.

Питання ефективності навчально-виховної роботи розглядаються на засіданнях кафедри не рідше двох разів за семестр. Крім цього, в кінці кожного семестру на засіданнях кафедри заслуховуються звіти викладачів про виконану роботу. За результатами звітування робляться висновки та вносяться пропозиції щодо покращення роботи.