Організація будівництва

Мета: Формування у студентів необхідних знань та практичних навичок з організації й управління процесами створення, функціонування та розвитку виробничих та операційних  систем будівельних підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати: 

 • методи організації будівництва;
 • принципи організації комплектного забезпечення будівництва конструкціями та матеріалами;
 • види організації та експлуатації парку будівельних машин;
 • класифікацію планів та видів планування на підприємстві;
 • структуру будівельних організацій та управління в будівництві;
 • види будівельних проектів та їх призначення;
 • організаційно-технологічні моделі будівельного виробництва;
 • правила побудови сітьових графіків;
 • сутність потокової організації будівельного виробництва;
 • етапи й стадії проектування, зміст проектної документації;
 • принципи й послідовність складання календарних планів;
 • загальні принципи проектування будівельних генеральних планів.

   уміти:

 • вести технічну документацію, пов’язану з виконанням, організацією та плануванням робіт на об’єкті;
 • оцінювати витрати енергоресурсів, енергоємність будівельної продукції, будівельно-монтажних робіт, розраховувати можливі заощадження енергоресурсів при впровадженні прогресивних будівельних технологій;
 • здійснювати вибір оптимальних організаційних структур, розподіл повноважень у виробничих підрозділах будівельних організацій та управління ними;
 • розробляти виробничо-економічні плани будівельної організації;
 • розраховувати об’єкти будівельного господарства;
 • розробляти будівельні генеральні плани.

   Загальна кількість годин – 120 (3,3 кредити ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

   Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

 • відвідування занять – 10
 • виконання практичних задань – 30
 • поточний контроль – 30
 • виконання РГР – 30.

   Викладач – ст. викл. Мацак О.А.