Організація і управління геодезичним виробництвом

Метою навчальної дисципліни є формування знань про сучасну організацію геодезичних робіт на виробництві, управління виробничими процесами на топографо-геодезичному підприємстві, проектування робіт та складання звітності, нормування та оплату праці. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

   -   принципи організації геодезичних робіт в Україні;

   -   форми виробничо господарської діяльності в Україні;

   -    принципи нормування і розрахунку заробітної праці;

  -     нормативне забезпечення геодезичних робіт в Україні;

вміти:

   -     користуватися усіма формами виробничо-господарської діяльності;

   -      нормувати та розраховувати заробітну плату, вести звітність;

   -       проектувати технологію і виробництво геодезичних робіт, планувати геодезичні роботи;

   -      ортанізувати геодезичні роботи в системі Укргеодезкартографії;

   -      організувати інженерно-геодезичні вишуквання;

  -        організувати роботи в експедиціях, партіях, бригадах;

   -       керувати геодезичним виробництвом;

  -       аналізувати виробничо-господарську діяльність;

  -        керувати якістю геодезичної продукції.

Загальний обсяг дисципліни – 108 год., аудиторних – 36 год.

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів в рамках дисципліни:

   - лекції – 10 балів;

   - практ. заняття – 30 балів;

   - письмові модулі – 60 балів.

Викладач – доц., к.т.н. Клюка О.М.