Основи інженерної геодезії

Метою є формування у студентів знань з теорії та практики сучасних методів прикладних геодезичних робіт, які виконують при вишукуванні і проектуванні, будівництві, експлуатації будівель та інженерних споруд.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- види геодезичних вимірювань і топографічних знімань;

- основні геодезичні прилади, які застосовують на будівництві;

- технологію геодезичних робіт на всіх етапах будівництва;

- основні відомості про належну точність вимірювання геометричних параметрів об'єктів будівництва;       

- види геодезичних робіт при перенесенні проекту на місцевість;

- геодезичні роботи при спостережені за деформаціями споруд;

вміти:

- працювати з основними геодезичними приладами;

- виконувати проекти вертикального, горизонтального планування та перенесення їх на місцевість;

- виконувати монтаж трубопроводів за заданим ухилом;

- перевіряти якість геодезичних робіт, проведених іншими організаціями;

- виконувати всі види геодезичних вимірювань і оперативно вирішувати всі геодезичні питання під час будівництва.

Кількість годин / кредитів: 162 години / 5,4 кредитів ECTS.

Види робіт з дисципліни: лекції, практичні, лабораторні, розрахунково-графічні роботи, самостійна робота.

Розподіл балів за видами робіт

Вид занять

Сума

Лекції

10

Практичні роботи

10

Лабораторні роботи

10

Поточний контроль:

розрахунково-графічна робота №1

розрахунково-графічна робота №2

 

25

25

Підсумковий тест (екзамен)

20

Усього

100

 

Викладач – асистент Міхно П.Б.