Основи маркшейдерії

Мета викладання дисципліни “Основи маркшейдерії” полягає у навчанні основам маркшейдерської справи.

В результаті вивчення предмета студент повинен:

знати:

   1.     задачі маркшейдерської служби при розробці родовищ корисних копалин;

   2.     види та організацію маркшейдерських робіт;

   3.     методи та технічне обладнання маркшейдерських робіт на кар’єрах;

   4.     види маркшейдерської документації;

вміти:

   1.     розвивати знімальну основу кар’єру різними способами ;

   2.     проводити зйомку подробиць кар’єра;

   3.     читати плани кар’єра, працювати з маркшейдерською документацією і створювати її;

   4.     визначати елементи залягання корисної копалини;

   5.     робити вертикальне планування промислового майданчика;

   6.      розраховувати і робити графічну побудову при проведенні в’їздної траншеї на кар’єрі.

Загальна кількість годин – 90( 3,0 кредитів ЄКТС).

Види робіт з дисципліни: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, розрахунково-графічна робота.

Розподіл оцінок в рамках дисципліни

Вид робіт

Максимальний бал

Лекції (відвідування, конспект, робота на лекції)

10

Поточний та підсумковий контроль

50

Робота на практичних заняттях

10

Робота на лабораторних заняттях

10

Розрахунково-графічна робота

20

 

100

Викладач – к.т.н., доц. Шелковська І.М.