Основи системного аналізу в будівництві

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи системного аналізу в будівництві» є надання студенту теоретичних основ та практичних навичок щодо сутності системного підходу до аналізу складних інженерних задач і задач управління.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  необхідні та достатні ознаки системи;

-  класифікацію систем за основними ознаками;

-  загальносистемні закономірності:

-  стан системи та чинники його зміни;

-  принципи системного підходу;

-  методологія системного аналізу;

-  моделі в системному аналізі.

уміти:

-  ідентифікувати систему;

-  здійснювати блочно-ієрархічну декомпозицію системи;

-    встановлювати суттєві зв’язки при агрегації системи;

             -    визначати характеристики моделей системи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції та лабораторні роботи.

Студенти отримують бали за: 

   -    кожну лекцію 2 (два) бали, всього максимум 18 балів;

   -    письмовий контроль  знань за модулем 1, максимально 20 балів.

   -    письмовий контроль знань за модулем 2 , максимально 22 бали;

   -    контроль  виконання  кожного  лабораторного заняття, максимально по 10 балів , всього максимум 40 балів.

Лектор – проф. Артамолнов В.В.