Основи землевпорядкування і кадастру

Мета формування знань про основні положення землеустрою та земельного кадастру, порядку здійснення землеустрою та ведення земельного кадастру, зміст землеустрою та складові частини земельного кадастру, а також про зміст і методику здійснення землеустрою та ведення земельного кадастру на базовому, регіональному і загальнодержавному рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

   знати: теоретичні основи землеустрою та кадастру; нормативно-правову базу, яка забезпечує ведення землеустрою та кадастру; вимоги на організацію та порядок здійснення землеустрою; види документації із землеустрою; класифікацію земельного фонду України. 

   вміти: використовувати принципи ведення землеустрою та кадастру; визначати правові засади; розподіляти повноваження для об’єктів і суб’єктів, які здійснюють розробку проектів землеустрою; визначати категорії земель, порядок їх використання, їхній правовий режим.

   Загальна кількість годин –  6,5 кредитів ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, що отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Практичні заняття

8

8

7

7

30

Поточний

контроль:

1) модульні контролі

№ 1 і № 2

30

30

60

Усього

 

100

   Викладач – к.б.н. Гальченко Н.П.