Планування міст і транспорт

Метою вивчення дисципліни є засвоєннння основ проектування житлових районів міста, виробничої зони, вулично-дорожньої мережі, ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати: принципи організації території поселень; онови планування й забудови населених місць; пинципи організації території поселень; оcнови планування й забудови населених місць

   вміти: робити необхідні розрахунко-графічні роботи; зстосовувати теоретичні знання при проектуванні генерального плану міста; ваховувати природно-кліматичні фактори в містобудівному проектуванні; взначати техніко-економічні показники.

   Загальна кількість годин – 120 (3,3 кредити ЄКТС).

  Види робіт – лекції, практичні заняття, курсовий проект, самостійна робота.

  Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

  • відвідування занять – 10
  • виконання практичних задань – 30
  • поточний контроль – 40
  • іспит – 20.

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.