Планування та забудова поселень

Метою викладання дисципліни “Планування та забудова поселень” – навчити студентів уміння раціонально розташувати сельбищну та виробничу зони населеного пункту з дотриманням усіх нормативних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- функціонально-планувальну структуру населених пунктів;

 - як розраховують та забудовують  сельбищну та виробничу зони;

 - як формується ландшафтно-рекреаційна зона;

 - як підбирають та розташовують установи й підприємства обслуговування населення;

 - види транспорту та влаштування вулично-дорожньої мережі;

 - як забезпечується інженерне обладнання поселень;

 - як виконують інженерну підготовку та як організовують захист території;

вміти:

- розробляти функціонально-планувальну структуру простих населених пунктів;

 - розрахувати та запроектувати забудову сельбищної та виробничої зон, сформувати ландшафтно-рекреаційну зону;

 - передбачити та вдало розташувати установи й підприємства обслуговування населення;

 - удало спланувати вулично-дорожню мережу;

 - виконати інженерну підготовку та захист території.

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсовий проект, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

  • відвідування занять – 10
  • виконання практичних задань – 30
  • виконання лабораторних робіт - 30
  • поточний контроль – 30.

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.