Практикум з ГІС

Мета вивчення дисципліни – отримання навичок і вмінь роботи в середовищі поширених програмних продуктів ГІС

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати: структуру та основні функціональні можливості поширених програмних продуктів ГІС; сфери застосування поширених програмних продуктів ГІС у геодезії, картографії та землеустрої; основні принципи роботи у середовищі поширених програмних продуктів ГІС;

   вміти: обробляти геодезичні вимірювання у середовищі поширених програмних продуктів ГІС; створювати і редагувати планово-картографічні матеріали у середовищі поширених програмних продуктів ГІС; створювати і супроводжувати бази даних (реєстрів) у середовищі поширених програмних продуктів ГІС; проводити просторовий аналіз даних у середовищі поширених програмних продуктів ГІС; виконувати виведення даних засобами поширених програмних продуктів ГІС.

Загальна кількість годин – 90 (3 кредити ЄКТС).

Види робіт – лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    виконання лабораторних робіт – 30 балів;

  -    поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 70 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І.