Про кафедру

Навчальний корпус № 7, ауд.7217, тел. 2-32-77.

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

 

Кафедра ГЗК реалізує багаторівневу систему підготовки фахівців з вищою освітою й різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) шляхом виконання розроблених освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки:

а) бакалаврів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (термін навчання – 4 роки, перший випуск відбувся у 2001 році);
б) спеціалістів за спеціальністю 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» (термін навчання – 1 рік на базі ОПП підготовки бакалавра, перший випуск відбувся у 2002 році).
в) магістрів за спеціальністю 8.070904 «Землевпорядкування та кадастр» (термін навчання – 1 рік на базі ОПП підготовки бакалавра, перший випуск відбувся у 2005 році).
     З 2008 року кафедра ГЗК розпочала підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 – «Будівництво».
Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру викладає також ряд дисциплін для студентів, що навчаються за напрямом 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".
Педагогічну та наукову роботу на кафедрі веде досвідчений викладацький корпус. Якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри, що забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»: докторів технічних наук, професорів – 3 (2 – за сумісництвом); кандидатів технічних наук, доцентів – 9 (1 – за сумісництвом); старших викладачів – 2, асистентів – 6. Викладачі без наукового ступеню, що приймають участь у підготовці фахівців, мають достатній стаж наукової педагогічної роботи і наукові публікації.
     За кафедрою геодезії, землевпорядкування та кадастру закріплено 12 спеціальних навчальних аудиторій та приміщень, до складу яких входять лекційні та навчальні аудиторії, кабінети, лабораторія САПР і ГІС, геокамера, лабораторія геодезії, лабораторія фотограмметрії, приміщення кафедри. Навчальна площа приміщень кафедри дорівнює 721,7 м2.
     Для підвищення якості теоретичної та практичної підготовки аспірантів із землевпорядкування та кадастру для читання лекцій та керівництва науковими роботами запрошуються висококваліфіковані викладачі з Київського національного університету будівництва і архітектури (докт. техн. наук, проф. Лященко А.А.), Українського державного університету водного господарства і природокористування (докт. техн. наук, проф. Черняга П.Г.).
Заключені також договори про співробітництво у підготовці висококваліфікованих кадрів з напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» із Полтавським обласним головним управлінням земельних ресурсів та Полтавським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою Української академії аграрних наук, а також з Кременчуцьким, Полтавським і Миргородським міськими управліннями, Кременчуцьким, Кобеляцьким і Лубенським районними відділами земельних ресурсів.
     Окрім того, кафедра забезпечує виконання:
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

  • програм формування професорсько-викладацького складу кафедр;
  • програм методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів та спеціалістів;
  • науково-дослідних робіт в галузі геодезії, землевпорядкування та кадастру на засадах госпдоговірного фінансування.

     За кафедрою ГЗК закріплено 12 спеціалізованих навчальних аудиторій та приміщень, до складу яких входять лекційні та навчальні аудиторії, геокамера, кабінет самостійної роботи студентів, лабораторії: САПР і ГІС, геодезії, фотограмметрії.
Навчальна площа приміщень кафедри дорівнює 721,7 м2.
     Бази практики:
-землевпорядний полігон у с.Кам’яні Потоки,
-будівельний та геодезичний полігон «База Ринковського».
     Лабораторії та кабінети кафедри оснащені сучасним геодезичним та іншим обладнанням: GPS-приймачі, тахеометри електронні, цифрова фотограмметрична станція, оптичні теодоліти, нівеліри, та інші прилади та обладнання. Лабораторна база кафедри налічує п'ять лабораторій та кабінет дипломного проектування. У методичному кабінеті зберігається понад 7000 примірників методичних видань, розроблених викладачами кафедри, що використовуються у навчальному процесі. Електронні версії цих видань доступні для студентів у Web-бібліотеці.
     Кожен п'ятий студент старших курсів бере участь у науково-дослідній роботі під керівництвом провідних викладачів кафедри. Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та олімпіадах.
У середньому за рік за авторством студентів кафедри публікується понад 10 тез доповідей на конференціях різних рівнів та 2 статі у наукових виданнях.