Процеси і апарати у будівельній справі

Метою викладання навчальної дисципліни “Процеси і апарати у будівельній справі” є формування у студента системних знань та вмінь стосовно ідентифікації, розрахунку, конструювання та оптимізації процесів і апаратів основних класифікаційних ознак, характерних для будівельного виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  класифікацію процесів та апаратів за основними ознаками;

-  принципи аналізу та розрахунку процесів та апаратів:

-  фізико-хімічні механізми та технологічні умови здійснення процесів;

-  особливості реалізації процесі у будівельному виробництві;

-  методики розрахунку процесів та апаратів.

уміти:

-  ідентифікувати процеси за рушійними силами та іншими ознаками;

-  за вихідними даними розрахувати параметри процесу та конструктивні розміри апарату;

-  визначити технологічну ефективність процесу;

-  оцінити напрямки інтенсифікації процесу та їх потенційну результативність.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції, практичні та лабораторні  роботи.

Студенти отримують бали за кожен вид занять відповідно таблиці.

Види занять

Змістовий модуль 1

Змісмтовий модуль 2

Підсумк.

екзамен

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

12

Практ. р.

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

9

 

-

19

Лабор. р

 

 

 

 

 

8

 

8

 

8

5

 

-

29

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

40

Усього

1

1

6

6

1

9

1

9

1

9

15

1

40

100

 

Лектор – проф. Артамонов В.В.