Проектна справа

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з процесом розробки різних видів проектної документації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

 • основні законодавчі акти в галузі будівництва;
 • передові технології проектних робіт;
 • склад, порядок розробки, узгодження та затвердження різних видів проектної документації;
 • порядок ліцензування, проходження експертизи проектно-кошторисної документації;
 • порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, ведення авторського нагляду, прийняття закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації;

   вміти:

 • складати завдання на проектування, визначати склад проектної документації;
 • правильно виконувати архітектурно-будівельні робочі креслення;
 • виконувати операції над відношеннями бази даних;
 • визначати вартість проектних робіт;
 • проводити авторський нагляд;
 • виконувати обстеження і паспортизацію об’єктів.

   Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, графічна робота, самостійна робота.

   Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

 • відвідування занять – 10
 • виконання практичних задань – 30
 • поточний контроль – 30
 • виконання ГР – 30.

   Викладач – ст. викл. Мацак О.А.