Проектування кадастрових баз даних

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних понять банків геоінформації, методів проектування просторових баз даних, набуття практичних навичок розробки баз даних з використанням сучасних систем керування базами даних.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

     знати: основні поняття банків інформації та геоінформації; основні поняття баз даних; основні поняття реляційних моделей даних; методи проектування баз даних; мови запитів;

     вміти: використовувати сучасні програмні продукти для створення кадастрових баз даних; визначати зв’язки між таблицями бази даних; виконувати операції над відношеннями бази даних; використовувати різні методи проектування баз даних; використовувати мови запитів і формувати запити до баз даних; формувати звіти на основі інформації баз даних.

Загальна кількість годин – 150 (5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

   -    виконання лабораторних робіт – 20 балів;

   -    поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 50 балів;

   -    підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – доцент, к.т.н. Козарь В.І