Прогнозування та оптимізація у землеустрої

Мета: формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі прогнозування використання та охорони земель і оптимізації землекористувань та землеволодінь.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

-  методи прогнозування використання земельних ресурсів;

-  способи моделювання задач лінійного програмування та методи їх рішення;

   вміти:

-  виконувати прогнозування використання земельних ресурсів за формальною, прогнозно-цільовою та прогнозно-пошуковою екстраполяцією;

-  складати економіко-математичні моделі;

-  вирішувати економіко-математичні моделі задач графічним, симплексним та розподільчим методами.

Кількість годин /кредитів – 90/3.

Види робіт з дисципліни – лекції, практичні заняття.

Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Разом

Підсумковий тест (залік)

Сума

Т1

Т2

 

Т3

Т4

Т5

 

Лекції

2

2

 

2

2

2

10

0

100

Практ. заняття

6

6

 

6

6

6

30

Інд. завдання: Р

30

30

60

Усього

46

54

100

Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.