Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Мета – формування  системи  знань  у  сфері облаштування міського середовища. Дисципліна направлена на поглиблення знань студентів про створення та експлуатацію садів, парків, скверів та інших об’єктів озеленення. Приведенні знання про інженерну і агротехнічну підготовку території, організації та проведення посадкових робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

   знати: основні фактори для створення і розвитку ландшафтного будівництва; класифікацію зелених насаджень та їх характеристику; сутність проектних документів для садово-паркового та ландшафтного будівництва; земельні відносини у містобудуванні; порядок планування і організації будівництва об’єктів озеленення;

   вміти: визначити основні завдання при проектуванні об’єктів озеленення; використовувати принципи створення зелених насаджень для вирішення завдань містобудування; розробити на підставі архітектурно-планувального завдання дендроплан і розбивочне креслення. 

   Загальна кількість годин – 2,5 кредитів ЄКТС).

   Види робіт – лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти

Вид занять

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Лекції

Робота на лекції (контроль відвідування)

5

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)

5

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Практичні заняття

5

10

10

5

30

Поточний

контроль:

модульні контролі

№ 1 і № 2

30

30

60

Усього

 

100

   Викладач – к.б.н. Гальченко Н.П.