САПР у землеустрої

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування в землеустрої» є надання теоретичних знань та формування практичних навичок стосовно розробки, можливостей та використання системи автоматизованого проектування в землеустрої.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  структуру системи автоматизованого проектування (САПР);

-  призначення та взаємозв’язок  компонентів (забезпечень) САПР;

-  характеристики та склад забезпечень;

-  перспективи розвитку САПР; 

-  можливості програмного середовища AutoCAD;

уміти:

-  працювати у програмному середовищі AutoCAD, MatCAD та MatLAB.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції та практичні роботи.

Лектор – проф. Артамонов В.В.