Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення

Метою дисципліни «Споруди та обладнання систем водопостачання» є надати студенту теоретичні основи та сформувати у нього практичні навички щодо проектування і облаштування споруд та обладнання систем водопостачання (Вп).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  призначення, типи та конструкції споруд систем Вп;

-  призначення, типи та конструкції обладнання систем Вп;

-  принципи та методики розрахунку споруд та обладнання систем Вп.

-  основи конструювання споруд та вибору обладнання систем Вп;

-  перспективні напрямки вдосконалення споруд та обладнання систем Вп.

уміти:

-  визначити технологічну потребу конкретної системи Вп в спорудах та обладнанні;

-  обґрунтовано вибирати тип споруд та обладнання систем Вп; 

-  розрахувати технологічні та конструктивні параметри споруд та обладнання систем Вп;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції, практичні та лабораторні роботи.

Студенти отримують бали за: 

   -    ожну лекцію 2 (два) бали, всього максимум 22 бали;

   -    письмовий контроль  знань за модулем 1, максимально 20 балів.

   -    письмовий контроль знань за модулем 2 , максимально 14 балів;

   -    виконання кожного практичного заняття, максимально по 2 бали, всього максимум 22 бали;

   -    контроль виконання кожного лабораторного заняття, максимально по 2 бали , всього максимум 22 бали.

Лектор – ст. викладач Василенко М.Г.