Технічна експлуатація будівель та споруд

Мета: підготовка бакалаврів, що володіють принципами проведення обстежень і випробувань споруд, знайомих з контрольно-вимірювальною апаратурою і методами її використання, уміючих проводити обробку результатів вимірювань з метою встановлення відповідності між дійсною роботою конструкції та її розрахунковою моделлю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

  • методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень з використанням сучасного обладнання;
  • методи архітектурно-будівельного проектування та його фізико-технічні основи;
  • методи розробки технічних завдань на розширення, реконструкцію та обстеження будівель та споруд з техніко-економічним обґрунтуванням рішень;
  • методи моделювання, планування і підготовки робіт щодо діагностики технічного стану будівель та споруд;

   вміти:

  • обробляти результати експериментальних досліджень з використанням сучасного обладнання;
  • моделювати та планувати експериментальні дослідження;
  • виконувати натурні випробування будівельних конструкцій;
  • досліджувати фізико-механічні властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та ґрунтів;
  • розробляти технічну документацію щодо подальшої надійної експлуатації будівель і споруд.

Кількість годин /кредитів – 108/4.

Види робіт з дисципліни – лекції, практичні заняття.

Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Разом

Підсумковий тест (залік)

Сума

Лекції

4

3

3

10

0

100

Практ. заняття

10

10

10

30

Інд. завдання: РГР

60

60

Усього

 

 

 

100

Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.