Технологія будівельного виробництва

Мета вивчення дисципліни – донести до майбутніх фахівців основні науково-теоретичні положення сучасної технології будівельного виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати: методи виконання будівельних процесів; структуру будівельних процесів; принципи комплексної механізації будівельних робіт; методику варіантного технологічного проектування будівельного виробництва;  принципи контролю якості та ТБ при виконанні будівельних робіт.

   вміти: розраховувати обсяги будівельних робіт; проектувати технологічні процеси у складі проекту виконання робіт та проекту організації будівництва; керувати практичним виконанням будівельних робіт.

Загальна кількість годин – 108 (3 кредити ЄКТС).

Види робітлекції, , практичні заняття, індивідуальне завдання, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -   відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -    виконання лабораторних та практичних робіт – 20 балів;

  -    виконання індивідуальної контрольної роботи – 10 балів;

  -    поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 40 балів;

  -    підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – ст. викладач Козарь Л.М.